logo ekofilm

Závěrečné prezentace projektů proběhnou 20.6.2012 od 18:00
v posluchárně VG u příležitosti Ozvěn ekofilmu na PřF

Na programu budou krom prezentací projektů i tyto filmy:

Šedé město (6 minut), Muž půdy (7 minut), Záhony ve městě (7 minut),
Žádost o azyl z ekologických důvodů (19 minut), Království lesa (50 minut),
Fjord (24 minut)

Příjem návrhů ukončen: Výsledky

  • Máš pocit, že o tématech jako je trvale udržitelný rozvoj a šetření přírodními zdroji se zatím jen mluví, ale nikde nejsou vidět žádná konkrétní opatření?
  • Vadí ti zbytečné plýtvání energiemi, vodou, materiálem, netříděný odpad, používání nešetrných postupů či prostředků apod. na naší fakultě?
  • Pozoruješ mezi spolužáky nedostatečnou informovanost ohledně environmentálních témat?
  • Napadá tě, jak v tomto směru na fakultě něco zlepšit, ale nevíš, na koho se obrátit a jak svůj nápad zrealizovat?

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuje výzvu na podávání


návrhů studentských ekoprojektů

 

Cíle programu:

Finanční podpora vybraných projektů má umožnit realizaci opatření, která povedou ke snížení negativních dopadů činností spojených s provozem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze na životní prostředí. Projekty se však mohou věnovat také vzdělávání a osvětě studentů nebo zaměstnanců v otázkách životního prostředí a udržitelnosti (např. změny způsobu práce a podobně). Cílem této výzvy je současně i rozvoj spoluúčasti studentů na chodu fakulty s důrazem na zvýšení jejich zájmu o ochranu životního prostředí. Nejedná se o podporu výzkumných projektů, součástí  nebo cílem navržených projektů však může být zjištění reálného stavu v rámci nějaké environmentální problematiky na fakultě (např. průzkum kolik studentů/zaměstnanců ví, jak správně třídit odpad, kolik z nich to opravdu dělá a kolik by třídilo, kdyby mělo více možností?).

Kdo se může zúčastnit:

Předkladatelem projektu musí být student Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze zapsaný k řádnému bakalářskému, magisterskému či doktorskému studiu. Projekt může podat student jako jednotlivec nebo jako zástupce týmu studentů. Každý student může podat pouze jeden projekt jako předkladatel. Předkladatel projektu musí být po celou dobu realizace projektu studentem Přírodovědecké fakulty. Pokud předkladatel ukončí během řešení projektu studium na fakultě, předá vedení projektu jinému studentovi, přednostně z řešitelského týmu. O změně řešitele informuje vypisovatele této výzvy s potřebným vysvětlením. Velikost řešitelského týmu není omezena a jednotliví studenti mohou být zapojeni ve více týmech.

Výše finanční podpory:

od 5.000 do 50.000 Kč na zúčtovatelné náklady spojené s realizací projektu, součástí není odměna pro řešitele.

Harmonogram soutěže a řešení projektů:

Návrhy projektů lze podávat do 13. 11. 2011 23:59

Výsledky hodnocení budou vyhlášeny do 30.11. 2011

Informace o realizaci projektů budou veřejně prezentovány u příležitosti Dne Země (okolo 22.4. 2012)

Odevzdání závěrečné zprávy a finanční vyúčtování projektů – do 31.5. 2012

Jak získat projekt:

Formulář pro podání projektu najdete na webových stránkách fakulty na adrese www.natur.cuni.cz/zelename. Vyplněný formulář zašlete nejpozději do 23:59 dne 13.11. 2011 elektronicky na adresu zelename@natur.cuni.cz  

Při přípravě projektu můžete svůj záměr konzultovat s fakultními pracovišti, jichž by se realizace dotýkala (katedry/ústavy, oddělení děkanátu – např. správa budov). V případě jakýchkoliv nejasností se !!!PTEJTE!!! kohokoli z kontaktního týmu iniciativy Zelenáme:

Zuzana Cabejšková –  Ústav pro životní prostředí (zuzkacab@seznam.cz)
Josef Brůna – Ústav pro životní prostředí (e.pepik@centrum.cz)
Kateřina Kolaříková – Ústav pro životní prostředí (katerina.kolarikova@natur.cuni.cz)

Anna Lamačová – Ústav pro životní prostředí (anna.bencokova@gmail.com
Roman Matoušek – Geografická sekce (roman.matousek@natur.cuni.cz)
Eva Kozubíková – Biologická sekce (evikkk@post.cz)

Petr Motloch – Chemická sekce (motlochp@natur.cuni.cz)
Zita Bukovská – Geologická sekce (bzita@seznam.cz)

Hodnocení projektů:

Projekty budou hodnoceny hodnotící komisí jmenovanou děkanem fakulty. Členy komise budou zástupci akademických pracovníků, studentů a děkanátu.

Při rozhodování o udělení podpory bude posuzováno:

  • nakolik jsou výsledky projektu konkrétní, viditelné, ověřitelné, měřitelné
  • jak dlouhodobý/udržitelný je dopad projektu
  • zda záměr projektu má podporu mezi akademickou veřejností (např. má přislíbenou spolupráci studentských organizací nebo pracovišť, kterých se bude týkat)
  • nakolik jsou navrhovaný plán práce, rozpočet a předpokládané výstupy projektu realistické
  • je-li projekt, či jeho výstup přenositelný na jinou fakultu či součást Univerzity Karlovy v Praze
  • soulad projektu se zadáním (finance, složení týmu apod.)

Podpořeny budou kvalitní projekty vybrané hodnotící komisí v maximální souhrnné výši 200 000 Kč. Hodnotící komise si vyhrazuje právo snížit neodpovídající požadované prostředky.

Hodnotící komise vybere vítězné projekty do 30. 11. 2011 , výsledky budou zveřejněny na fakultním webu a předkladatelé vítězných projektů budou informováni elektronicky na adrese, kterou uvedou v přihlášce.

Fakulta uzavře do 14 dnů po oznámení o udělení podpory s příjemcem smlouvu, ve které se příjemce mj. zaváže využít prostředky pouze na účely řešení projektu.

Co získáš?

Především neocenitelnou zkušenost s naplánováním, realizací a vyhodnocením vlastního projektu, která se Ti může hodit v téměř jakémkoliv budoucím zaměstnání (PROJEKTY dnes vládnou světu) .     A také dobrý pocit, že po sobě na fakultě možná zanecháš nějakou pozitivní stopu.

Neuč se jen ze skript, vyzkoušej si i něco praktického a smysluplného!

        Výzva                          Formulář žádosti                    Formulář žádosti

výzva ke stažení        formulář žádosti DOC  formulář žádosti ODT